Programmeren met Python

In deze praktijkgerichte training leer je, onder leiding van een professionele Python trainer, omgaan met Python, de programmeertaal die in de jaren negentig werd ontwikkeld.

Python is een eenvoudig te leren, krachtige programmeertaal. Het heeft een efficiënte high-level datastructuren en een eenvoudige maar effectieve benadering van object-georiënteerd programmeren. Python’s elegante syntax en dynamische typen, samen met haar geïnterpreteerd natuur, maken het een ideale taal voor scripting en rapid application development in veel gebieden op de meeste platforms.

De Python-interpreter en de uitgebreide standaard bibliotheek zijn vrij verkrijgbaar in bron of binaire vorm voor alle grote platforms van de Python website, https://www.python.org/, en mag vrij verspreid worden. Dezelfde site bevat ook distributies van en verwijzingen naar vele gratis derden Python modules, programma’s en instrumenten, en aanvullende documentatie.

De Python interpreter kan gemakkelijk uitgebreid met nieuwe functies en gegevenstypen in C of C ++ (of andere talen opvraagbaar uit C) uitgevoerd. Python is ook geschikt als uitbreidingstaal voor klantgerichte toepassingen.

In deze cursus leren de deelnemers te programmeren in de object georiënteerde programmeertaal Python. Python is een taal die vaak wordt gebruikt voor installatie scripts en voor prototypes van grote applicaties. Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren, worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals Lists, Tuples en Dictionaries. Vervolgens wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda functies worden hierbij besproken. De afhandeling van fouten in Python scripts met behulp van exception handling komt aan de orde en ook de functionaliteit van diverse Python library functies, zoals die voor het benaderen van files, staat op het programma. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de opdeling van Python software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde. Tenslotte wordt object georinteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht.

Doel

De cursus behandelt de verschillende aspecten van het programmeren in Python. U leert de syntax van de taal en u leert omgaan met de uitgebreide Python standaardbibliotheek waardoor u niet zelf steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere programma′s kunt bouwen.

Inhoud

Module 1 : Python Intro

 • What is Python?
 • Python Features
 • History of Python
 • Getting Started
 • Setting up PATH
 • Python Environment Variables Running Python
 • Command Line Options Python in Interactive Mode Python in Script Mode Identifiers
 • Reserved Words Comments
 • Lines and Indentation Multi Line Statements Quotes in Python

Module 2 : Variables and Data Types

 • Variables
 • Multiple Assignment
 • Python Data Types
 • Python Numbers
 • Numerical Types
 • Number Type Conversions Conversion Functions
 • Built-in Number Functions Python Strings
 • String Operators and Operations Escape Characters
 • String Formatting
 • Triple Quotes
 • Raw and Unicode Strings Built-in String Functions
 • Python Operators
 • Python Booleans

Module 3 : Data Structures

 • Sequences and Lists
 • Accessing and Updating Lists Multidimensional Lists
 • List Operations
 • List Functions and Methods Tuples
 • Accessing Values in Tuples Usage of Tuples
 • Tuple Functions
 • Bytes and Byte Arrays
 • Sets and Dictionaries
 • Dictionary Characteristics Accessing Values in Dictionaries Updating Dictionaries
 • Properties of Dictionary Keys Non Mutable Keys
 • Dictionary Methods

Module 4 : Control Flow

 • Control Flow Constructs if Statement
 • else Statement
 • elif Statement
 • Nested if
 • while Loop
 • Infinite while Loop
 • for Loop
 • Iterating by Sequence Index break Statement
 • continue Statement
 • Loop with else Combination pass Statement

Module 5 : Functions

 • Functions
 • Function Syntax
 • Calling Functions
 • Pass by Value
 • Pass by Reference Overwriting References Function Arguments Keyword Arguments Default Arguments Variable Length Arguments Anonymous Functions Syntax Lambda Functions return Statement
 • Scope of Variables

Module 6 : Modules

 • Modules
 • import Statement
 • from import Statement
 • Locating Modules
 • Creating and Using Modules dir Function
 • Packages
 • Using Packages
 • Direct Use of Package Modules Namespaces and Scoping globals and locals Functions reload Function
 • Namespaces and Scoping
 • Test Harnass

Classes and Objects

 • Object Orientation in Python OO Terminology Overview Creating Classes
 • Class Members
 • Creating and Using Objects Accessing Attributes
 • Built-in Class Attributes Constructors and Destructors Destroying Objects Encapsulation and Data Hiding Inheritance
 • Constructor Chaining
 • Multiple Inheritance
 • Overriding Methods
 • Class Methods
 • Operator Overloading Polymorphism

Module 8 : Excepting Handling

 • Unexpected Errors
 • Handling Exceptions
 • Exception Handling Syntax Example Exception Handling except Clause no Exceptions except Clause Multiple Exceptions Standard Exceptions
 • try-finally Clause
 • Exception Arguments
 • Raising Exceptions
 • User Defined Exception

Module 9 : Python Libraries

 • Input and Output
 • IO Module
 • Opening Files
 • File Open Modes Result of Calling open File Object Attributes Reading Binary Files Writing Binary Files Reading Text Files Writing Text Files
 • File Positions
 • Renaming and Deleting Files Directory Methods
 • Creating Directories
 • Regular Expressions Matching versus Searching Search and Replace
 • Regular Expression Modifiers

Doelgroep

Developers en systeembeheerders die willen leren programmeren in Python en andere personen die Python code willen begrijpen.

Voorkennis

Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in C, C#, Java, Perl of Visual Basic is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Cursus Duur:

De training duurt 32 lesuren. ( 3 maanden )

De training kost:

De training kost 3x SRD 1.645,-
Inclusief lesmateriaal en het recht op een lokaal examen.