Management fundamentals MBO

Ga je voor het eerst leidinggeven of heb je die ambitie? Dan is de cursus Basiskennis management ideaal voor jou! Je leert in korte tijd alle basisvaardigheden die je als (aankomend) manager nodig hebt.

Je leert onder meer alles over de structuur van een organisatie, het besluitvormingsproces, leidinggeven en arbeidsrecht.

Inhoud:

De opleiding bestaat uit drie modules en een examentraining. Klik op een onderdeel voor meer informatie over de inhoud.

De organisatie

Een goede manager heeft een brede kennis. Van zijn eigen vak natuurlijk, maar ook van de rest van de organisatie en van de rol van de organisatie in de maatschappij. Daarom wordt in dit onderdeel eerst de plaats van de organisatie in de maatschappij behandeld. Vervolgens wordt de organisatie zelf nader bekeken. Ten slotte wordt ingegaan op het personeel van een organisatie.

De organisatie en haar omgeving

In dit deel staat de omgeving van de organisatie centraal. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:

  • de invloed van de overheid en haar wet- en regelgeving.
  • externe belanghebbenden (klanten, leveranciers, aandeelhouders, financiers, omwonenden, overheden, belangenbehartigingsorganisaties, media en concurrenten)
  • internationale economische samenwerking
  • hoofdtypen van de organisatie
  • verschillende ondernemingsvormen
  • arbeidsrecht
  • overige bedrijfswetgeving (milieurecht, enz)

De opbouw van de organisatie

In dit deel gaan we nader in op de manier waarop een organisatie is opgebouwd. Hoe is het werk bijvoorbeeld verdeeld? Welke processen en taken onderscheiden we en wie zijn erbij betrokken? Wie is waarvoor verantwoordelijk of waartoe bevoegd?

Ook wordt de structuur van een organisatie onder de loep genomen. Hoe is een organisatie van hoog tot laag opgebouwd? En wat is de samenhang tussen de verschillende delen van de organisatie? Hoe zit bijvoorbeeld een lijnorganisatie in elkaar, of een lijnstaforganisatie?

Personeel

Het personeel is een van de belangrijkste factoren binnen een organisatie. In dit deel wordt o.a. nader ingegaan op functiewaardering, functieomschrijving, beloning en beoordeling. Ook is er aandacht voor de arbeidsovereenkomst en voor ziekteverzuim. Allemaal zaken die je als manager misschien niet zelf zult regelen, maar waar je wel mee te maken kunt krijgen. Het is dan ook zeker noodzakelijk om er het nodige van af te weten.

Het beleid en de organisatie

Beleid als managementinstrument betekent het op systematische wijze benaderen van problemen en kansen. Als manager heb je zowel te maken met het totale organisatiebeleid en met het daarvan afgeleide deelbeleid voor je eigen afdeling. Je stelt beleid op en geeft vorm aan de uitvoering.

De doelstellingen van de organisatie

In dit deel leer je hoe je haalbare en meetbare doelen stelt en hoe je deze vervolgens bereikt. Daarbij is veel aandacht voor de planning en budgettering. Ook wordt dieper ingegaan op de financiële functie en de bijbehorende werkterreinen. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van middelen (financiering), het beheer van financiële middelen en de kostenbewaking.

Vervolgens wordt bekeken hoe de productie in de organisatie georganiseerd is (de productiefunctie) en hoe de materiaalstromen rond het productieproces zijn georganiseerd (de logistieke functie). Enkele onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn prestatiemeting, kwaliteitsbeheersing en voorraadbeheersing.

Tot slot wordt de commerciële functie behandeld. M.a.w. hoe zorg je ervoor dat je producten of diensten aanbiedt, die aansluiten op de wensen van (potentiële) klanten? Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. de product-marktstrategie, de marketing mix, productontwikkeling, kosten en kostprijs.

Besluitvorming en besturen

Organiseren of ondernemen is onmogelijk zonder besluiten te nemen. Daarom wordt in dit deel nader ingegaan op het besluitvormingsproces. Je leert welke fasen je onderscheidt (onderwerp bepalen, alternatieven verzamelen, gevolgen aangeven, keuze maken), welke soorten besluiten er bestaan en welke regels er gelden omtrent besluitvorming. Uiteraard is er ook uitgebreid aandacht voor het uitvoeren, evalueren en bijsturen van de uit besluiten voortvloeiende plannen.

Tot slot wordt uitgebreid stilgestaan bij de planning. Hoe plan je mensen, middelen en activiteiten zodanig dat je het gestelde doel bereikt? Je krijgt verschillende planningtechnieken aangereikt, zowel redelijk eenvoudige als complexe (netwerkplanning).

Hulpmiddelen bij uitvoering van het beleid

In dit deel ga je dieper in op een aantal hulpmiddelen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. begroten, budgettering en kostenbeheersing. Daarbij leer je verschillende calculatiemethoden gebruiken.

Leidinggeven en communicatie

Als manager geef je altijd leiding aan een aantal mensen. Het is dan ook van groot belang dat je weet hóé je dat doet. Een belangrijk aspect van de samenwerking en het leidinggeven is de communicatie.

Leidinggeven

Je leert welke stijlen van leidinggeven er zijn. Ook leer je hoe je omgaat met macht en gezag. Bovendien worden een aantal specifieke aspecten van het leidinggeven behandeld. Hoe motiveer je bijvoorbeeld je medewerkers? Hoe delegeer je taken? En hoe ga je om met conflicten?

Communicatie

In het onderdeel communicatie komen de algemene principes van communicatie aan bod. Daarnaast worden verschillende vormen van communicatie behandeld. Daarbij is zowel aandacht voor schriftelijke (brieven, verslagen, rapporten, nota’s) als mondelinge (beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek, probleemoplossend gesprek, selectiegesprek) communicatie. Een apart hoofdstuk is gewijd aan vergaderen.

Doelgroep:

De cursus Basiskennis management is bestemd voor iedereen die graag wil werken in een leidinggevende functie of hier net in begonnen is. De cursus is ook zeer geschikt voor iedereen die wat meer wil weten over de managementprincipes.

Vooropleiding:

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.

Trainings Duur:
6 weken.

De training kost:
2x SRD 987.50
Inclusief  lesmateriaal,  en het recht op een lokaal examen