Beroepshouding: Sociale Vaardigheden & Protocol MBO

Training basis protocol;

“training in beroepshouding en basis protocollaire vaardigheden voor medewerkers”

Doel training: De medewerkers bewustmaken van een juiste beroepshouding en sociale vaardigheden die daarbij horen.

Doelgroep : lager en midden kader

 

Beroepshouding

Functie profiel  wat is dat? Welke aspecten zijn belangrijk?

 Oefening 1;groepsoefening

Vakkennis is kennis die het de chauffeur mogelijk maakt om een goede inschatting te maken van zijn passagier?

Omgaan met mensen A; de kernpunten

De beroepshouding is de houding ofwel de manier waarop het beroep van chauffeur wordt uitgeoefend en hoe die zichtbaar is voor anderen; 

Oefening 2 ;. Correct reageren naar anderen toe: taalgebruik, woordkeus, bejegening, body language etc…

Omgaan met mensen B; de kernpunten

De beroepshouding is de houding ofwel de manier waarop het beroep van chauffeur wordt uitgeoefend en hoe die zichtbaar is voor anderen;     

Oefening 3 ; Het voeren van een gesprek; Communicatie basics & gespreksvoering.

(omgaan met lastige mensen en probleemsituaties)

Contactmomenten(protocol)/ omgaan met klanten en evt. hooggeplaatste functionarissen:

Oefening 4. Wat wordt vereist van u in diverse situaties? Omgaan met materialen en afhandeling (logboek) & nabespreking

Imago van uw bedrijf  en de rol van de chauffeur;

Oefening 5 ; Brainstormen & herkennen eigen opvattingen hierbinnen.

Oefening 6; Ons profiel uitkomst training en vastlegging

Belemmeringen en knelpunten als voorwaarde voor goede uitvoering conform profiel

Evaluatie &  Afsluiting

Actieplan ” Wat doen we anders?”

Evaluatie van de trainers & sessie

Werkwijze trainers:

  1. De trainers zullen de hoofdgedachte op dusdanige wijze formuleren, dat de participanten een direct begrip hebben van wat hun verwacht wordt binnen het intermenselijke verkeer binnen de organisatie.
  1. Om dit punt te bereiken zullen de trainers zich middels gesprekken en observaties, inleven in de situatie waarin de doelgroep werkt. Aan de hand van deze praktijksituatie wordt een koppeling gemaakt met het trainingsprogramma.
  2. Tijdens de training wordt dit tot uiting gebracht in de oefeningen en case behandelingen die met de participanten zullen worden gedaan.
  3. Er zal gewerkt worden met een team van twee trainers zodat een optimale begeleiding van de participanten toe gerealiseerd wordt.
  4. Zoals door u aangemerkt moet deze training worden gezien als een katalysator van verandering van het imago van uw Bedrijf. Om deze ingezette verandering vaste vorm te geven wordt voorgesteld enkele leidinggevenden de training te laten bijwonen.
  5. Er zal een participanten handleiding worden opgesteld die het materiaal behandeld kort weergeven en waarin ruimte wordt gemaakt voor eigen input van de deelnemers. Hierdoor kunnen zij feedback geven van de geleerde tijdens het werkoverleg met hun leiding.
  6. Er kan overwogen worden om een terugkom sessie te organiseren waarbij de trainers met de deelnemers ervaringen en knelpunten bespreken en hierbij verbeter tips geven.

Cursus Duur:
3weken

De training kost:
De training kost SRD 510,-
Inclusief lesmateriaal, het recht op een lokaal examen